اسب مادیان عرب زیبا و با هیبت در ایران

– مادیان عرب وارداتی از آلمان ازبهترین خط خونیهای اسب عرب نام :آنتیگا ANTIGUA سه ساله خط خونی آمریکایی و از نسل VERVALDEE کره ی AJ MARDAN سیلمی بزر..

اسب مادیان عرب زیبا و با هیبت در ایران
اسب مادیان عرب زیبا و با هیبت در ایران - هر چی بخوای

مادیان عرب وارداتی از آلمان ازبهترین خط خونیهای اسب عرب

نام :آنتیگا ANTIGUA سه ساله

خط خونی آمریکایی و از نسل VERVALDEE
کره ی AJ MARDAN سیلمی بزرگ عجمان استاد
مادر ALISHA از نسل کوبینیک افسانه ایی
یکی از قدبلندترین مادیونهای عرب ایران
حرکت و صورت زیبا

فوق العادس ببیننید حتما

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: