دبیرستان - کانالها

مجمعوعه فیلم های اموزشی درس های مقطع دبیرستان تا کنکور دبیرستان به محل تعلیم، مکتب و مدرسه ای گفته می شود که دانش آموزان در آن تحصیل کنند. دبیرستان در نظام آموزشی قدیم از راهنمایی بالاتر و پایین تر از دانشگاه بود. اما در نظام آموزشی جدید دبیرستان شامل سه سال تحصیلی متوسطه می باشد


99:37
آموزشی
54:36
آموزشی
53:51
آموزشی
51:33
آموزشی
53:15
آموزشی
41:07
آموزشی
41:44
آموزشی
46:34
آموزشی
43:56
آموزشی
36:56
آموزشی
39:01
آموزشی
38:03
آموزشی
37:54
آموزشی
41:03
آموزشی
36:16
آموزشی
21:39
آموزشی
04:14
آموزشی
01:58
آموزشی
01:41
آموزشی
04:23
آموزشی
نمایش ویدیوهای بیشتر