تعالی سازمانی از دیدگاه مولانا

– بنیاد کیفیت اروپا از 8 اصل بنیادین تشکیل شده است. عدم قطعیت در مدیریت گذری بر حیات و افکار مولانا تعالی سازمانی EFQMاز دیدگاه مولانا نتیجه ..

تعالی سازمانی از دیدگاه مولانا
تعالی سازمانی از دیدگاه مولانا - Kamus Damsaz

بنیاد کیفیت اروپا از 8 اصل بنیادین تشکیل شده است

عدم قطعیت در مدیریت
گذری بر حیات و افکار مولانا
تعالی سازمانی
EFQMاز دیدگاه مولانا
نتیجه گرایی
مشتری گرایی
نتیجه
تعداد صفحه 10

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: