کنایه معنی دار و بسیار بجای علی ضیا به مسوولین

– کنایه معنی دار و بسیار بجای علی ضیا به مسوولین به نرخ نیویورک از مردم پول می گیرن و موقع حقوق از بورکینافاسو الگو میگیرن! لایک کنید فالو ..

کنایه معنی دار و بسیار بجای علی ضیا به مسوولین
کنایه معنی دار و بسیار بجای علی ضیا به مسوولین - Nazli

کنایه معنی دار و بسیار بجای علی ضیا به مسوولین
به نرخ نیویورک از مردم پول می گیرن و موقع حقوق از بورکینافاسو الگو میگیرن!
لایک کنید
فالو کنید بهتر شویم

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: