کلیپ طبیعت بکر و بی نظیر

– رای زندگی قانون مهربانی بگذاریم هر که اخم کند جریمه اش لبخند و هر که لبخند بزند پاداشش عشق باشد قانون مهربانی، پاداش و مجازاتش شیرین است..

رای زندگی قانون
مهربانی بگذاریم

هر که اخم کند
جریمه اش لبخند
و هر که لبخند بزند
پاداشش عشق باشد
قانون مهربانی، پاداش و
مجازاتش شیرین است
مهربانی را از خدا یاد بگیریم
کلیپ طبیعت بکر و بی نظیر

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: