هر تصمیمی که ترامپ بگیرد ما در برابر آن برنامه داریم

– در این ویدیو صحبت های رئیس جمهور را در جمع مردم سبزوار می بینیم..

هر تصمیمی که ترامپ بگیرد ما در برابر آن برنامه داریم
هر تصمیمی که ترامپ بگیرد ما در برابر آن برنامه داریم - فیلم سون

در این ویدیو صحبت های رئیس جمهور را در جمع مردم سبزوار می بینیم

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: