تلفظ کلمه کابین خلبان به انگلیسی

– کابین خلبان در زبان انگلیسی cockpit تلفظ می شود و تلفظ صحیح آن را با مشاهده فیلم 12 ثانیه ای می توانید گوش کنید..

تلفظ کلمه کابین خلبان به انگلیسی
تلفظ کلمه کابین خلبان به انگلیسی - آموزش کاربردی

کابین خلبان در زبان انگلیسی cockpit تلفظ می شود و تلفظ صحیح آن را با مشاهده فیلم 12 ثانیه ای می توانید گوش کنید

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: