مسابقه مرحله دوم

– خب دیگه اون چهار نفر مراقب باشید که خوب بکشید تا حذف نشید و فقط دو نفر به علت یا نداشتن نقاشی و یا بد کشیدن از دور حذف میشن مواظب باشیدو مو..

خب دیگه اون چهار نفر مراقب باشید که خوب بکشید تا حذف نشید و فقط دو نفر به علت یا نداشتن نقاشی و یا بد کشیدن از دور حذف میشن مواظب باشیدو موفق هم باشید

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: