تلفظ کلمه شهاب سنگ به انگلیسی

– شهاب سنگ در زبان انگلیسی meteor تلفظ می شود و تلفظ صحیح آن را با مشاهده فیلم 12 ثانیه ای می توانید گوش کنید..

تلفظ کلمه شهاب سنگ به انگلیسی
تلفظ کلمه شهاب سنگ به انگلیسی - آموزش کاربردی

شهاب سنگ در زبان انگلیسی meteor تلفظ می شود و تلفظ صحیح آن را با مشاهده فیلم 12 ثانیه ای می توانید گوش کنید

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: