آغاز حکومت شهریوریا مبارک

– آغاز حکومتتون مبارک شهریوریا شهریور را باید قدم زد کوچه به کوچه، خیابان به خیابان شهریور را باید عاشق شد عاشق یک نفر مثل شهریوریها که بت..

آغاز حکومتتون مبارک شهریوریا
شهریور را باید قدم زد
کوچه به کوچه، خیابان به خیابان
شهریور را باید عاشق شد
عاشق یک نفر مثل شهریوریها
که بتوان دلگیری عصرهایش را تاب آورد

.

آغاز حکومتتون مبارک شهریوریا 👑🌹
.

شهریوری ها را تگ کنین 😍

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: