اوریگامی؛ اجرای زهره بحرالعلومی در قسمت هفتم فینال عصر جدید 18 خرداد

– تاشدن و تازدن زهره بحرالعلومی و پیوند روایت یک بیماری با تازدن های هنری-کاغذی(اوریگامی) دومین اجرای قسمت هفتم از دور دوم فینال - نیمه نه..

اوریگامی؛ اجرای زهره بحرالعلومی در قسمت هفتم فینال عصر جدید 18 خرداد
اوریگامی؛ اجرای زهره بحرالعلومی در قسمت هفتم فینال عصر جدید 18 خرداد - هاچ فیلم

تاشدن و تازدن

زهره بحرالعلومی و پیوند روایت یک بیماری با تازدن های هنری-کاغذی(اوریگامی)

دومین اجرای قسمت هفتم از دور دوم فینال - نیمه نهایی عصر جدید
اوریگامی؛ اجرای زهره بحرالعلومی در قسمت هفتم فینال عصر جدید 18 خرداد
دومین اجرای عصر جدید شنبه 18 خرداد -اوریگامی زهره بحرالعلومی

asrejadidtv
🧕🏼

تاشدن و تازدن

زهره بحرالعلومی و پیوند روایت یک بیماری با تازدن های هنری-کاغذی(اوریگامی)

دومین اجرای قسمت هفتم از دور دوم #عصرجدید
اوریگامی در عصر جدید ,استودیو عصر جدید کجاست,اوریگامی عصر جدید ,دکتر حسینی عصر جدید ,استودیو عصر جدید

اوریگامی در عصر جدید,کلاس اوریگامی,زهره بحرالعلومی,زهره بحرالعلومی اوریگامی,اوریگامی عصر جدید,اوریگامی قلب ,اوریگامی چیست

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: