زیرکی آهو برای نجات از مرگ

– العالم - آهوی زیرک با تظاهر به مردن ، خود را از چنگال دو حیوان خونخوار یعنی پلنگ و کفتار به راحتی نجات داد و با استفاده از فرصت دعوای آن دو..

العالم - آهوی زیرک با تظاهر به مردن ، خود را از چنگال دو حیوان خونخوار یعنی پلنگ و کفتار به راحتی نجات داد و با استفاده از فرصت دعوای آن دو برای غذا از صحنه گریخت

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: