دست دادن علی کریمی و عادل فردوسی پور به سبک کرونایی

– علی کریمی صبح امروز به تمرین تیم رسانه ورزش رفت و با عادل فردوسی پور دیدار کرد و به صورت مشت که این روزها برای جلوگیری از انتقال کرونا اس..

دست دادن علی کریمی و عادل فردوسی پور به سبک کرونایی
دست دادن علی کریمی و عادل فردوسی پور به سبک کرونایی - ورزشی

علی کریمی صبح امروز به تمرین تیم رسانه ورزش رفت و با عادل فردوسی پور دیدار کرد و به صورت مشت که این روزها برای جلوگیری از انتقال کرونا استفاده می شود با یکدیگر دست دادند

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: